Vis efter
Kategori
 1. CONTINUO System (0)

 Gratis levering

 • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
 • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

 • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
 • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

CONTINUO MICROCEMENT

MICROCEMENT TIL GUL­VE OG VÆG­GE
KAN BRU­GES DI­REK­TE PÅ EK­SI­STE­REN­DE UN­DER­LAG

CONTINUO er en mineralsk microcement til gulve og vægge.

Fra rå cement-effekt til leven­de deko­ra­tive over­flader i man­ge for­skel­lige far­ver. CONTINUO om­favn­er alle rum, fra køk­ken og op­holds­rum til bade­værel­se og helt ind i bru­se­ka­binen. Bemærk at CONTINUO er et profes­sionelt pro­dukt og ikke sæl­ges til pri­vate - tal med din lokale hånd­værker eller kontakt Jordens Farver for råd­givning og hen­vis­ning til en pro­fes­sio­nel ap­pli­ka­tør.

Continuo
CONTINUO til gulve og vægge. Billede 2

FORDELENE

 • Simpelt 4 trins system der kan påføres stort set alle over­flader (f.eks. direkte på fliser)
 • Fugefri løsning til gulve og vægge
 • 47 farver i 6 smukke paletter og 3 forskel­lige finish i MAT, SATIN og GLOSSY
 • Velegnet til vådrum og brusekabiner
 • Nemt at arbejde med og korte tørre/hærde-tider (ned til 3 timer)
 • 3 mm. lagtykkelse og 3 kg. pr. m²

CONTINUO fremstår utrolig kompakt og blød i udseende, lige­som slebet/poleret cement eller natur­sten. Med 47 far­ver og kom­bine­ret med 3 for­skel­lige finish i den af­slut­ten­de polyure­than top coat, MAT, SATIN og GLOSSY, kan alle idéer blive til vir­ke­lig­hed.

TYND & LET

Det færdige produkt har en lagtykkelse på kun 3 mm. og vejer blot 3 kg. pr. m² - det betyder at CONTINUO kan an­vendes rig­tig mange steder og ikke kræver hævning af paneler, dørtrin m.m.

CONTINUO er den ideelle løs­ning til både vand­rette og lod­rette over­flader, såsom gips­plader, mur­værk, pud­sede over­flader, sten og eksiste­rende epoxy- eller polyurethan over­flader samt kera­miske over­flader som fliser, mosaik m.m.

Systemet kan anvendes sam­men med alle typer gulv­varme.

CONTINUO til gulve og vægge. Billede 2
CONTINUO til gulve og vægge. Billede 4

NEMT AT ARBEJDE MED

CONTINUO er nemt, praktisk og hur­tigt at ar­bej­de med og kan læg­ges direk­te oven­på f.eks. fliser. Uden først at skulle ned­bryde og bort­skaffe eksisterende under­lag, ned­bringes om­kost­ninger i projek­tet og sam­men med meget hur­tige tørre/hærde-tider (ned til 3 timer) kan du hur­tigt komme videre.

Overfladen samler ikke støv og skidt og gør ren­gøring hur­tig og let. CONTINUO er vand­tæt og smuds­af­visende.

Hele CONTINUO systemet er fri for for­mal­de­hyd og har mærk­nin­gen Lav VOC.

Også i kommercielle om­givelser kan CONTINUO skabe en stærk karak­ter. Systemet kan give per­fekte over­gange mel­lem gulv og vægge og give udtryk af ar­kitek­to­nisk sam­men­hæng. En egen­skab der åb­ner op for unik­ke dekora­tive løs­ninger.

VIL DU VIDE MERE OM CONTINUO FRA SAN MARCO

Download teknisk manual her

Download teknisk datablad her

Se også San Marcos præsentation og arbejdsgangene med CONTINUO i videoen nedenfor.

Se alle vores CONTINUO produkter her