Filtrering
Kategori
  1. Marmorpuds (10)
  2. Art (14)
  3. Primer/Grunder (5)
  4. Finish/Beskyttelse (5)
Størrelse
Anvendelsesområde

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Dekorative produkter

Klassisk og moderne design

Farver og textur spiller en stor rolle i moderne ind­retning og design. Med få ele­menter kan man ændre hele følelsen af et rum. Far­ver og re­flek­tion af lys til­fører et æstetisk element til vores om­givelser og har en stor ind­virkning på vores humør og triv­sel. Den men­neske­lige hjerne vil ganske enkelt gerne have noget smukt at kigge på.
De spæn­dende nye deko­rative pro­dukter fra italien­ske San Marco, til vægge, gulve, lofter og møbler, bliver brugt i hele verden til decor, design og arkitek­tur, fra private hjem til eksklusive butik­ker, hotel­ler, restauran­ter, ud­stil­linger og meget mere.

Vores dekorative produkter byder på et væld af sanse­indtryk og giver den krea­tive applikatør uanede mulig­heder. Fra MARCOPOLO’s changerende metal­liske farver til CADORO’s bløde perle­mor effekt og fra CONCRET_ART’s rå beton-look til ROXIDAN’s oxyde­rede mørke­røde nuancer, er der ingen græn­ser.
Produkterne er betagende smukke og giver uendeligt mange mulig­heder for kreativt design og ind­retning. Og så er de sær­deles innova­tive i deres lette applika­tion og hold­barhed.

En række af vores dekorative pro­duk­er er sær­ligt miljø­venlige og natur­lige. Pro­dukter som MARMORINO CLASSICO, MARMO D’AUTORE, MARMO ANTICO og GRASSELLO DI CALCE består af knust marmor og kalk. De er åndbare, uden kemiske til­sætnings­stoffer og det bedste valg, når miljø og inde­klima står højt på dags­ordenen. Disse pro­duk­ter har i en eller anden form været an­vendt gen­nem flere tusinde år, fra det klas­siske Rom til i dag og de an­vendes i stor ud­stræk­ning, når val­get falder på klassisk tids­typisk og eksklusiv ind­retning eller arkitektur og restaure­ring af his­toriske byg­ninger. .