Filtrering
Kategori
  1. Maling (8)
  2. Anti-Skimmel maling (3)
  3. Art (9)
  4. Primer/Grunder (5)
Størrelse
Anvendelsesområde

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Maling

Maling er ikke bare maling

Hos Jordens Farver går kvalitet og funk­tionalitet hånd i hånd med vores ønske om, at for­bedre inde­klimaet i danske hjem og arbejds­miljøer. En maling skal ikke alene være flot og hold­bar, den skal være sund for men­ne­sker og bære­dygtig for mil­jøet.

Vores naturlige og intel­ligente malinger fra San Marco har en lang række for­skel­lige egen­skaber til løs­ning af dit specifik­ke behov. Kreativ dekoration, løsning af pro­blemer med skimmel, mug og alger eller generel for­bedring af inde­klima. Helmat maling der tåler kraf­tig vask uden at blive blank, isolerende maling med mikro­sko­piske glas­kugler og maling med skimmel- og alge-hæmmende midler. Mulig­hederne er mange og derfor har vi delt vores malinger op i tre hoved­grupper.

Vores malinger er alle vand­baserede og har et meget lavt indhold af VOC (flyg­tige organiske for­bindel­ser). Prøv ARUM der er helt fri for aller­gener, ICARO uden for­mal­dehyd eller Laguna 3.0 der tåler kraf­tig vask og ren­gøring. Sær­lige egen­skaber for ånd­barhed, fugt­regule­ring, isolerings­evne og mindre op­samling af snavs, gør vores malinger til det bevidste valg til både pri­vate hjem og arbejds­pladser.

En af de værste syndere mod godt inde­klima, er dan­nel­sen af skim­mel eller svamp. Sær­ligt i vådrum eller lokaler med fugt­problemer, kan det være nød­vendigt at an­vende en isolerende maling som SUPERCONFORT eller en af COMBAT seriens anti-skimmel malinger. COMBAT serien står for både fore­byg­gelse og be­kæmpelse af mug, skim­mel og alger. Ud over fær­dige anti-skimmel malinger, til­byder vi pro­dukter til både rens­ning af inficerede over­flader samt fore­byg­gelse og ad­ditiver til vand­baseret maling og puds.

Alle regnbuens farver og flere til. Med San Marcos Marcromie farve­system samt NCS og RAL, sikrer vi at du aldrig løber tør for mulig­heder, når du skal vælge en farve til din maling. Vores malinger byder på matte og ånd­bare over­flader med et blødt udtryk der er be­hage­ligt både at kig­ge på og røre ved. Sæt kulør på dine om­givel­ser og mærk for­andrin­gen. Vores effekt­malinger som MARCOPOLO, ANTICA CALCE ELITE m.fl. har deres helt egen farve­palet­te, desig­net til op­timal dekorativ sam­men­sæt­ning af pro­dukt og farve­pigmenter. Se mulig­heder­ne under de enkelte pro­dukter.