Filtrering
Kategori
  1. Marmorpuds (6)
  2. Primers/Grunder (3)
  3. Finish/Beskyttelse (3)
Størrelse
Anvendelsesområde

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Naturprodukter

Bedre tider for dig og for naturen

Hos Jordens Farver er vores vigtigste mission, at udbrede brugen af bære­dyg­tige natur­pro­dukter i Danmark. Det er ikke til alle formål man kan anvende natur­produkter, men der hvor man kan, synes vi man har en for­plig­telse. Ikke alene for mil­jøet men også for men­neskers sund­hed og trivsel.

Vores naturprodukter er fri for til­sætnings­stoffer som MI, APEO, formal­dehyd, blød­gørerer eller andre syn­te­tiske stof­fer der kan frem­kalde aller­giske reak­tioner eller være skade­lige på lang sigt.
Vi kender i dag ikke alle de lang­sigtede ef­fekter, af mange for­skel­lige til­sætnings­stoffer. Vi synes derfor der er gode grunde til, at lade tvivlen komme miljøets og vores egen sund­hed til gode - både for de der an­vender pro­dukterne og dem der lever med dem bagefter.

Bygninger har, som mennesker, brug for at kunne ånde. Brugen af ånd­bare, eller diffusions­åbne pro­dukter ude og inde, er med til at sikre byg­ningens evne til at mod­stå skader for­år­saget af fugt.
Inden­dørs er en ånd­bar væg­be­klædning bl.a. med til, at regulere luft­fugtig­heden ned på et niveau der mind­sker dan­nel­sen af støv, risiko for mug og skimmel­svamp og generelt usundt indeklima.
Udendørs vil den åndbare over­flade lige­ledes kunne ab­sor­bere og igen let komme af med fugt. Det mind­sker risi­koen for op­hob­ning af fugt i mur­værket og sikrer en sund og lang­tids­hold­bar bygning.

De rene produkter har en natur­lig skønhed. Der opstår noget helt specielt når man dekorerer med natur­produkter som kalk, knust marmor, vokse m.m. Den silke­bløde matte finish fra kalk­produkterne og de utroligt smukke vægge i marmor­puds får et meget organisk og natur­ligt ud­seende - Uanset om man er til ens­artede kalk-matte vægge i ned­tonede jord­farver eller blank­poleret marmor­puds med levende farver og spil i over­fladen, så er produkterne visuelt betagende, behage­lige at røre ved og i stand til at løfte byg­ninger og ind­retning højt over standard.